Een ondertekende offerte is bindend en betekent dat de opdrachtgever onze offerte samen met de Algemene voorwaarden aanvaardt;

De werf dient voldoende toegankelijk te zijn , alsook de te bepleisteren muren;

Alle voorafgaande werken dienen uitgevoerd te zijn vooraleer de gevelwerken kunnen starten;

De opdrachtgever is er zich van bewust dat een aantal details die in acht moeten genomen worden om een goede verwerking van de Sto systemen te verkrijgen;

De werf dient van water en electriciteit voorzien, de hieraan verbonden kosten vallen ten laste van de opdrachtgever. Indien GICO bvba hiervoor dient te zorgen, zal dit uiteraard een meerkost met zich meebrengen;

De aanvangsdatum der werken is louter informatief , daar wij sterk afhankelijk zijn van de weersomstandigheden kan deze uitgesteld worden , het niet naleven van deze datum heeft voor GICO bvba geen nadelige gevolgen;

Bij een ongewoon materiaalverbruik, te wijten aan de rechtheid van de te bepleisteren oppervlakte, zal er een meerprijs aangerekend worden, deze is ten laste van de bouwheer. Deze wordt hiervan verwittigd;

De bestaande vormgeving van de woning wordt behouden tenzij anders vermeld op de offerte;

Onze prijzen zijn opgesteld voor een sierpleister van kleurcategorie C1 , voor een kleur uit categorie C2 komt er 1,3 €/m² bij , voor een kleur uit categorie C3 komt er 2,6 €/m² bij;

Alle herstellingen of meerwerken ten gevolge van een beroepsfout , vergissing , nalatigheid of weigering van derden worden uitgevoerd onder onze regie . De eenheidsprijs die hiervoor aangerekend wordt bedraagt 39,40 € per uur + materialen;

Indien er verschillende kleuren van sierpleister tegen elkaar worden geplaatst zal hiervoor een meerprijs gerekend worden van 7,5 € per lopende meter. De berekening gebeurt op basis van het aantal meter waar de verschillende kleuren elkaar raken;

Voor het verwijderen en storten van werfafval kunnen wij een bedrag aanrekenen van 20 € tot 100 €;

STELLINGEN :

  • Voor het plaatsen van stellingen op de eigendom van derden zal de bouwheer hiertoe het akkoord vragen van de eigenaar. Alle kosten dienaangaande vallen ten laste van de bouwheer;
  • De stellingen kunnen enkel betreden worden door werknemers van GICO bvba. Indien derden er zich toegang tot verschaffen is dit op eigen risico, GICO bvba draagt hiervoor geen enkele verantwoordelijkheid;

De goederen worden aanzien als goedgekeurd door de bouwheer bij levering, geleverde goederen worden niet teruggenomen;

Verkochte of geplaatste goederen blijven eigendom van GICO bvba tot de volledige betaling ervan;

Bij een stijging van de grondstoffen zijn wij gemachtigd onze opgegeven prijzen evenredig aan te passen , dit zelfs op nog lopende opdrachten;

Bij de start van iedere opdracht zullen wij een voorschot vragen van 40 %, dit dient betaald te zijn voor de aanvang van de werken . Bij niet betaling kunnen wij de werken opschorten, echter dit geeft de bouwheer niet het recht de fakturen niet te betalen;

Alle fakturen zijn contant betaalbaar, binnen de 14 dagen na faktuurdatum;

Bij niet betaling van de faktuur op de vervaldatum, zal een verwijlintrest worden aangerekend van 9 % + 1,25 % per begonnen maand op het faktuurbedragen met een minimum van 100 € . Tevens behouden wij ons het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in zijn geheel of voor het nog niet uitgevoerde gedeelte;

Indien een door de bouwheer getekende offerte wordt geannuleerd zal GICO bvba een schadevergoeding eisen van 15 % van het factuurbedrag;

Elke klacht moet binnen de acht dagen na faktuurdatum gebeuren per aangetekend schrijven;

Voor alle geschillen zijn enkel de rechtbanken van de woonplaats van de maatschappelijke zetel van GICO bvba bevoegd. De Belgische rechtspraak is enkel van toepassing.